Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Speed Max

 

§1

 

Definicje

Sklep – serwis transakcji on-line prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem http://speedmaxsc.pl/,

Sprzedawca – Adam Kralka i Mateusz Kralka , prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki pod firmą Speed MaxS.C.Adam Kralka Mateusz Kralka z siedzibą w Krakowie (30-105) przy ul. Dojazdowej 4, REGON 121252794, NIP 677-234-39-09,

Klient – osoba fizyczna , w tym konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego , a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną zawierająca Umowy w oparciu o Regulamin,

Produkty – rzeczy będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Sklepu w szczególności: silniki, części zamienne, materiały eksploatacyjne, osprzęt do łodzi, elektronika morska,

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Klienta w trakcie rejestracji, w celu umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy,

Konto – funkcjonalność Sklepu przypisana Klientowi o statusie zarejestrowanego użytkownika, identyfikowana za pomocą unikalnego oznaczenia (Nick) i hasła, umożliwiająca nabywanie Produktów za pośrednictwem Sklepu,

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Biuro Obsługi Klienta – dział przedsiębiorstwa Sprzedawcy zajmujący się obsługą relacji z Klientem dostępny pod numerem telefonu (12) 429 41 33, 513 296 200(koszt połączenia według taryfikatora operatora) oraz adresem poczty elektronicznej sklep@speedmaxsc.pl

 

§2

 

Rejestracja

 1. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. W trakcie rejestracji Klient podaje także: swoje imię i nazwisko, numer telefonu (opcjonalnie), adres e-mail oraz adres do wysyłki.

 2. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość dotycząca potwierdzenia Rejestracji.

 3. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta rejestracji dochodzi do zawarcia umowy na dostęp do Konta. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji zostaje utworzone Konto, które przypisane jest indywidualnie do Klienta za pomocą adresu e-mail oraz hasła.

 4. Klient uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu na stronach internetowych Sklepu zgłoszonego przez siebie adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

 5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania swoich danych w przypadku ich zmiany, nieusuwania danych w trakcie korzystania z usług sklepu internetowego, podawania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do Konta. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. W przypadku, gdy hasło do Konta zostało przejęte przez inne osoby Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.

 7. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.

 8. Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem może w każdym czasie rozwiązać umowę dostępu do Konta za wypowiedzeniem przesłanym Sprzedawcy na jego adres mailowy lub poprzez usunięcie swojego Konta.

 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę dostępu do Konta zawartą z Klientem będącym zarejestrowanym użytkownikiem w trybie natychmiastowym i zablokować jego Konto, jeśli:

  • cel rejestracji lub sposób korzystania z Konta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

  • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa,

  • Klient wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 

§3

 

Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za wyjątkiem okresów niezbędnych przerw serwisowych.

 2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów. Wysyłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:

  • zalogować się podając login i hasło;

  • dokonać wyboru zamawianych Produktów;

  • dokonać wyboru formy płatności oraz dostawy;

  • poprawnie wypełnić formularz zamówienia podając dane identyfikujące Klienta oraz niezbędne do wystawienia faktury VAT jak i wysyłki (adres, kod miejscowości, numer telefonu,adres e-mail, adres wysyłki ( jeżeli jest inny niż adres Klienta ).

 4. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymania, do momentu wyczerpania zapasów Produktów w magazynie pod warunkiem, że w chwili składania zamówienia tj. w momencie umieszczenia ich w koszyku znajdowały się one w magazynie Sprzedawcy.

 5. W przypadku niedostępności zamówionego przez Klienta Produktu lub Usługi zostanie on powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 6. W przypadku niedostępności wszystkich bądź niektórych spośród zamówionych Produktów Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

  • anulowanie zamówienia w całości (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

  • anulowanie zamówienia w części tj. anulowanie zamówienia na Produkty niedostępne (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, a Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

 7. W przypadku niedostępności Produktów za które dokonano płatności z góry przelewem elektronicznym (przedpłata) - Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w całości lub części (w zależności od wybranej opcji podanej powyżej) w terminie 3 (trzech) dni od dnia potwierdzenia przez Klienta wybranej opcji, o której mowa ust. 6 lit. a lub lit. b. W przypadku wybrania przez Klienta opcji realizacji części zamówienia, o której mowa w ust. 6 lit. b Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą cenie Produktu niedostępnego.

 8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, a Klient nie skorzysta z opcji wskazanej w ust. 6 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

§4

 

Ceny produktów.

 1. Ceny produktów prezentowane w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatki oraz wszelkie inne opłaty wymagane przez przepisy prawa polskiego. Ceny nie zawierają kosztów transportu i dostawy.

 2. Informacja o cenie znajdująca się w Koszyku ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2012 r, poz. 1225) w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 

§5

 

Formy płatności i warunki dostawy

 1. Klient w trakcie składania zamówienia określa sposób płatności oraz dostawy.

 2. Dostępne sposoby płatności:

  • za pobraniem (przy odbiorze) – płatność gotówką dokonywana w momencie dostawy przesyłki za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

  • przelewem elektronicznym (przedpłata).

 3. Wysyłka Produktów realizowana będzie na adres dostawy na terytorium Polski wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wysyłka Produktów na adresy dostawy znajdujące się poza terytorium Polski będzie realizowana wyłącznie po ustaleniu ze Sprzedawcą warunków oraz kosztów wysyłki.

 4. Na terenie Polski Produkt może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 

§6

 

Czas realizacji zamówienia

 1. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się sumę czasu przygotowania zamówienia oraz czasu dostarczenia Produktu.

 2. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności Produktu i wynosi maksymalnie do 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia złożenia zamówienia.

 3. Przystąpienie przez Sklep do realizacji zamówień, które wpłynęły do godziny 12,00 dnia roboczego i z wybraną przez Klienta formą płatności „za pobraniem” następuje tego samego dnia roboczego, natomiast zamówień, które wpłynęły po godzinie 12,00 dnia roboczego nie później niż następnego dnia roboczego.

 4. Przystąpienie do realizacji zamówień z formą płatności „przelew elektroniczny” następuje niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, nie później niż następnego dnia roboczego.

 5. Brak wpływu za zamówienie z formą płatności „przelew elektroniczny” w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia powoduje anulowanie tego zamówienia.

 

§7

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Klient może złożyć reklamację jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. Reklamację należy złożyć do Biura Obsługi Klienta w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 4. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 5. Reklamacji podlegają wyłącznie Produkty niezgodne z Umową w chwili ich wydania. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

 6. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest uprawniony do złożenia reklamacji polegającej na żądaniu doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę Produktu na nowy pozbawiony wad, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z Umową, gdy Klient w chwili zawarcia Umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 8. Klient traci uprawnienia przewidziane w ust. 5 powyżej, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania Produktu Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu.

 9. Reklamowane Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z informacją o przyczynie reklamacji i dowodem zakupu.

 10. Uzasadnione koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przez Gwaranta.

 11. Klient niebędący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, nabywający Produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej wad fizycznych Produktu na zasadach ogólnych określonych przez właściwe przepisy prawa, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu jest ograniczona do ceny za jaką Klient nabył Produkt.

 

§8

 

Odstąpienie do Umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r, poz. 1225), Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klientowi zostanie zwrócona kwota pieniężna stanowiąca równowartość ceny Produktów (w przypadku odstąpienia od części zamówienia zwrotowi podlegać będzie odpowiednia cześć ceny). Zwrot ceny zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu dni), na numer rachunku bankowego Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. W tym samym terminie Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu. Produkt podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Prawo od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy, w szczególności w przypadku:

  • nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu z nich fabrycznego opakowania oraz plików po pobraniu ich przez Klienta,

  • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  • produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

 4. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dostępu do Konta.

 

§9

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§10

 

Prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy

 1. Sprzedawca informuje, że na stronach internetowych Sklepu prezentowane są materiały chronione prawem własności intelektualnej. Ochronie podlegają w szczególności utwory w rozumieniu prawa autorskiego, bazy danych, znaki towarowe, logotypy, a także przyjęty układ i dobór kolorów. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zabronione jest w szczególności: pobieranie zawartości baz danych, i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na stronach internetowych Sklepu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 2. Korzystanie z usług świadczonych w oparciu o Regulamin, w szczególności dokonywanie zakupu Produktów wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet;

  • przeglądarka internetowa z typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

  • aktywne konto pocztowe.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów albo wystąpienie innych nieprawidłowości procesu realizacji zamówienia, jeśli powstały one na skutek podania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych do wysyłki, w szczególności nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.

 

§11

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe podane przez Klientów Sprzedawca gromadzi i przetwarza zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej ustawy. Dane te wykorzystane są przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu obsługi transakcji sprzedaży.

 3. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ww. ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia swoich danych.

 4. Dane osobowe Klientów, w szczególności adresy poczty elektronicznej będą wykorzystywane do przesyłania Informacji handlowych (Newsletter) wyłącznie wtedy, gdy Klient wyrazi na to zgodę. Po wyrażeniu zgody Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

 5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu e-mailu zawierającym Newsletter lub poprzez skorzystanie z funkcjonalności znajdującej się stronie internetowej Sklepu.

 

§12

 

Postanowienia końcowe

 1. Informacja o Produktach prezentowanych na stronach internetowych Sklepu nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informacja o Produktach zamieszczona na stronach internetowych Sklepu nie oznacza, że Produkty są dostępne w magazynie Sklepu. W związku z tym informacja taka nie może stanowić podstawy roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy.
 2. Spory z Klientami nie będącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na warunkach Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. 

Speed Max S.C. Adam Kralka, Mateusz Kralka

ul. Dojazdowa 4

30-105 Kraków

NIP: 677-234-39-09

tel/fax*: 12 429 41 33

tel.kom*.: 513 296 200

e-mail: sklep@speedmaxsc.pl

* - koszt połączenia według taryfikatora operatora

 


 

 

Regulamin można pobrać TUTAJ
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl